گیاه پتوس “Epipremnum aureum”

این گیاه بومی استرالیا ، اندونزی ، چین ، ژاپن و هند است، اما امروزه در سرتاسر دنیا قابل مشاهده است.   نام عملی گیاه پتوس

Read More »